การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
       - งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
       - จัดซื้อรถยนต์
       - ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณและตรวจสอบคุณภาพโคเนื้อ
       - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตไก้พื้นเมือง
O22 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       - งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
       - จัดซื้อรถยนต์
       - ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณและตรวจสอบคุณภาพโคเนื้อ
       - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตไก้พื้นเมือง
O23 ตารางแสดงวงเงินราคากลาง
       - งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
       - จัดซื้อรถยนต์
       - ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณและตรวจสอบคุณภาพโคเนื้อ
       - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตไก้พื้นเมือง
O24 ประกาศร่างขอบเขตงาน
       - งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน (เอกสาร 1)(เอกสาร 2)(เอกสาร 3)
       - จัดซื้อรถยนต์
       - ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณและตรวจสอบคุณภาพโคเนื้อ
       - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตไก้พื้นเมือง
O25 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
       - งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
       - จัดซื้อรถยนต์
       - ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณและตรวจสอบคุณภาพโคเนื้อ
       - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตไก้พื้นเมือง
O26 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
       - งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
       - จัดซื้อรถยนต์
       - ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณและตรวจสอบคุณภาพโคเนื้อ
       - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตไก้พื้นเมือง
O27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O28 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O29 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O30 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O31 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O32 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O33 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O34 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O35 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O36 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O37 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรวม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O38 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O39 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O40 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O41 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O42 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O43 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O44 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O45 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O46 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
O47 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน