1.มาตรการในการปฏิบัติงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ (คลิกอ่านเอกสาร)
2.การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ (คลิกอ่านเอกสาร)
3.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิกอ่านเอกสาร)
4.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิกอ่านเอกสาร)
5.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (คลิกอ่านเอกสาร)
6.มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (คลิกอ่านเอกสาร)
7.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (คลิกอ่านเอกสาร)
8.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (คลิกอ่านเอกสาร)
9.เจตนารมณ์ การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (คลิกอ่านเอกสาร)