ขอความร่วมมือเกษตรกรงดเพาะปลูกข้าวต่อเนื่องและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่การเกษตร (คลิกอ่านรายละเอียด)