การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ เด็กอวด (ทำ) ดี (คลิกอ่านรายละเอียด)