- หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯดังต่อไปนี้ (เอกสารแนบ 1) (เอกสารแนบ 2)
     - ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในสัตว์ชนิดโค-กระบือ (เอกสารแนบ)