ข้าราชการ             จำนวน    41   ราย
ลูกจ้างประจำ         จำนวน     1    ราย
พนักงานราชการ    จำนวน    22    ราย     
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์  จำนวน  44  ราย
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวบาล     จำนวน    1  ราย
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์        จำนวน    1  ราย
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน    1  ราย

คลิกอ่านรายละเอียด