บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้าราชการ             จำนวน    46   คน      ลูกจ้างประจำ                   จำนวน      3    คน
พนักงานราชการ    จำนวน    21   คน      พนักงานจ้างเหมาบริการ    จำนวน    40    คน

คลิกอ่านรายละเอียด