วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยเม็ก ออกตรวจร้านผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์และตรวจสอบการต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ตาม พรบ. ประจำปี 2563 อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าว/ถ่ายภาพ: อำเภอห้วยเม็ก/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายสุทิน  กาญจนรัช