วันที่ 8 ธันวาคม 2565  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองกุงศรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยเม็ก ดำเนินการตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์นายเดชฤทธิ์ ทองจันทร์ พื้นที่อำเภอหนองกุงศรี และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลคำใหญ่ พื้นที่อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 และกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 ได้อย่างถูกต้อง ต่อไป