วิดีทัศน์ สรุปผลการปฏิบัิติงานโครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืนจังหวัดกาฬสินธุ์