วิดีัทัศน์: โครงการส่งเสริมผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์  จังหวัดกาฬสินธุ์