วิดีทัศน์: โครงการหมู่บ้านเพิ่มศักยภาพการควบคุม ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 
                                    และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย จังหวัดกาฬสินธุ์