คลิปวิดีโอ: อาสาปศุสัตว์ผู้เลี้ยงควายงามเมืองหนองกุงศรี