วีดิทัศน์:การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านสุขภาพส้ตว์