ปี 2556
งานวันเกษตรภาคอีสานและงานโคเนื้อ-กระบือแห่งชาติ ประจำปี 2556
ประเภทกระบือทั่วไป
กระบือแม่พันธุ์ อายุ 3-6 ปี  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
กระบือสาว อายุ 2-3 ปี  รางวัลชมเชย
ประเภทโคพันธุ์พื้นเมือง
โคพันธุ์พื้นเมือง เพศผู้ อายุ 2-3 ปี  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  รางวัลชมเชย
โคพันธุ์พื้นเมือง เพศเมีย  อายุ 2-4 ปี  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ประเภทโคพันธุ์ลูกผสมไทยบราห์มัน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ปี 2555
งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2555 ด้านปศุสัตว์
ระดับจังหวัด
ประกวดเป็ดเทศพันธุ์  ท่าพระ พ่อพันธุ์
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
ประกวดเป็ดเทศพันธุ์  ท่าพระ แม่พันธุ์
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
และรางวัลชมเชย 2 รางวัล
ประกวดโคพื้นเมือง  เพศเมีย อายุ 2-3 ปี
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
ประกวดโคไทยบราห์มัน  เพศเมีย อายุ 2-3 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รางวัลชมเชย