สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกวดหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ประจำปี 2561 กลุ่มบ้านโนนสะอาด ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัล "ดีเด่น" ระดับเขต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมปศุสัตว์