เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2558  เวลา  09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  

โดยมีพระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และได้มอบโค-กระบือให้สำนักงานปศุสัตว์  จังหวัดฯ  นำไปให้เกษตรกรเลี้ยงตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริต่อไป

{AG}81{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน