เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอฆ้องชัย  ร่วมกับเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา จัดงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรม " วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" (World  Rabies Day 2015) ประจำปี 2558 ณ วัดบ้าน       เหล่าแดง หมู่ที่ 7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  

โดยดำเนินงานร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และได้รับเกียรติจากท่านประสิทธิ์ชัย  ผังรอดรัตน์  ปลัดอาวุโส ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอฆ้องชัย  เป็นประธานเปิดงานฯ ในครั้งนี้  มีกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข-แมว ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่

{AG}83{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:นิรุตต์  ศรีสร้อย
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน