เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม  2558 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมดำเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารฯ
  ณ เทศบาลตำบลเชียงเครือ  ตำบลเชียงเครือ  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 นายสมบูรณ์ ซารัมย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและ     หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวฯ

ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดซุ้มบริการให้ความรู้-มอบเอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสัตว์  การให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย  สนับสนุนเวชภัณฑ์ ให้บริการถ่ายพยาธิภายนอก-ภายใน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว   มีเกษตรกรเข้ามารับบริการจำนวน  100  ราย

{AG}88{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:นพดล สมัตถะ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน