วันที่  5  กันยายน  2559 นายประหยัด  เรเชียงแสน ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์  และสนง.ปศอ.   กมลาไสย  จัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2559” (World  Rabies  Day  2016)   

ณ ศาลาประชาคมชุมชนคุ้มใต้  บ้านคุ้มใต้  หมู่ที่ 2  ตำบลหลักเมือง  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลกมลาไสย  กำนันตำบลหลักเมือง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3 ตำบลหลักเมือง และหมู่ที่ 8, 9 ตำบลกมลาไสย  มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก  โดยกิจกรรมที่ให้บริการ ได้แก่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขแมว  ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว  ฉีดยาคุมกำเนิด  ขึ้นทะเบียนสัตว์ และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่  

{AG}104{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ:นิรุตต์  ศรีสร้อย/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  เรเชียงแสน