เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดประจำปี 2557 เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 {AG}40{/AG}

 ข่าว/ถ่ายภาพ:กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
จัดทำโดย:รสรินทร์
สวาทวงษ์ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด
เรเชียงแสน