เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬิสนธุ์  ร่วมดำเินินโครงการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เคลื่อนที่ปีงบประมาณ 2556 

โดยมีนายสันชัย จันทร์นวล  ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  และนายวิเชียร  ชวลิต  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ร่วมเป็นประธานในการเปิืดงาน
ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ ได้จัดซุ้มบริการให้ความรู้-มอบเอกสารแนะนำการเลี้ยงสัตว์และสนับสนุนยาเวชภัณฑ์  ให้กับเกษตรกรผู้เข้ามารับการให้บริการ

{vsig}/pic/25/{/vsig}    

ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ถ่ายภาพ:รสรินทร์  สวาทวงษ์
จัดทำโดย: รสรินทร์  สวาทวงษ์ 
อนุมัติข่าว: นายประหยัด  เรเชียงแสน