วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายสุทิน  กาญจนรัช  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอ่บหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นสถานที่จำหน่ายและรองรับสินค้าฮาลาล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าปศุสัตว์ฮาลาลภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงข้อมูลสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลต่อไป