วิสัยทัศน์            เป้าประสงค์
เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก   1.พัฒนาด้านปศุสัตว์ให้ก้าวหน้าด้วยวิวัฒนาการที่ทันสมัย
    2.เพิ่มผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
    3.เพื่อให้ผลิตผลทางปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
     
พันธกิจ   ประเด็นยุทธศาสตร์
1.วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี   1.การเร่งรัดการดำเนินการตามภารกิจของกรมให้ตอบสนองต่อความต้องการ
2.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน   ด้านปศุสัตว์ของประเทศ
3.ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์   2.การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้กรมเป็นศูนย์กลางภูมิปัญญา
4.กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตาม   ด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
 กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง   3.การสร้างและการพัฒนาเครือข่ายด้านปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง
    4.การบริหารจัดการให้เข้มแข็งและเพิ่มสมรรถนะบุคลากร