วีดีทัศน์:พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิม พระเกียรติ ฯ 5 ธันวาคม 2554