วิดีทัศน์: โครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                      จังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปีงบประมาณ 2554 รอบที่ 3