วิดีทัศน์: รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตเนื้อโคมาตรฐานอินทรีย์  จังหวัดกาฬสินธุ์