วีดีทัศน์:แนวทางการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์