วิดีทัศน์ ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์