วีดีทัศน์:โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข-แมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน
(จังหวัดกาฬสินธุ์)