วิดีทัศน์: โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดกาฬสินธุ์