คลิบวิดีโอ: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยเม็ก ตรวจรับสัตว์ธนาคารโค-กระบือฯ เพื่อให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต