คลิบวิดีโอ: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยเม็ก ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ