คลิบวิดีโอ: เรื่อง การสุขาภิบาลโรงเรือนเพื่อป้องกันและกำจัดพาหะนำโรคลัมปี สกินในโค กระบือ