วีดีทัศน์:การดำเนินงานโครงการพัฒนาการผลิตเนื้อโคมาตรฐานอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์