วิดีทัศน์:โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่  อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์