สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  พิจารณาคัดเลือกเกษตรกร  สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ อาสาปศุสัตว์ หมู่บ้านกลุ่มธนาคาร.ดีเด่น (ระดับจังหวัด) คัดเลือกในระดับเขต 4  ได้แก่
เกษตรกรดีเด่น (สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์)  นายเกรียงศักดิ์  แดงวันสี

บ้านเลขที่ 183 หมู่ที่ 13 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
อาสาปศุสัตว์ดีเด่น  นายเตือนใจ  นามนิตย์

บ้านเลขที่ 43 หมู่ 11 บ้านนาเจริญ  ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์