กระบือสาว  เพศเมีย  อายุประมาณ 2-3 ปี (มีฟันแท้ 1-2 คู่) ส่งเข้าประกวด โดย ปศุสัตว์อำเภอท่าคันโท
                  - ได้ัรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โคพันธุ์ลูกผสมไทย-บราห์มัน  เพศเมีย อายุประมาณ 2 ปี  (ไม่มีฟันแท้) ส่งเข้าประกวด โดย ปศุสัตว์อำเภอร่องคำ
                  - ได้ัรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
โคพันธุ์ลูกผสมสายเลือดเมืองหนาว  เพศเมีย  อายุไม่เกิน 2 ปี (ไม่มีฟันแท้) ส่งเข้าประกวด โดย ปศุสัตว์อำเภอร่องคำ
                  - ได้ัรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โคพันธุ์พื้นเมือง เพศเมีย อายุ 2-3 ปี (มีฟันแท้ 1-2 คู่)  ส่งเข้าประกวด โดย ปศุสัตว์อำเภอร่องคำ
              (เจ้าของสัตว์นายธีระพงษ์ บุษบารัตน์)
                - ได้ัรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวัล
                - ได้ัรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ไก่ชีแม่พันธุ์  (เจ้าของสัตว์นายประมวล  เยาวพันธุ์)

                - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เป็ดเทศพันธุ์ท่าพระ (พ่อพันธุ์) (เจ้าของสัตว์นายทอง  การสอน)
                - ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เป็ดเทศพันธุ์ท่าพระ (พ่อพันธุ์) (เจ้าของสัตว์นายทอง  เยาวพันธุ์)
                - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เป็ดเทศพันธุ์ท่าพระ (พ่อพันธุ์) (เจ้าของสัตว์นายสมพงษ์  อรรถประจง)
                 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เป็ดเทศพันธุ์ท่าพระ (แม่ีพันธุ์) (เจ้าของสัตว์นายประมวล  เยาวพันธุ์)
                 - ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เป็ดเทศพันธุ์ท่าพระ (แม่ีพันธุ์) (เจ้าของสัตว์นายทอง  การสอน)
                 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เป็ดเทศจัมโบ้ (เพศผู้) น้ำหนัก 7.2 กิโลกรัม
                 - ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1