เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2559  เวลา  13.00 - 16.00 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   การก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์  โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์  ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์   โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555  ออกความตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.2535

โดยมีนายสมเกียรติ   ศรีษะเนตร  ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน  พร้อมด้วยหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

{AG}97{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ / รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน