วันที่  3  มิถุนายน  2559  เวลา  8.30 น.   ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์   อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
นายธนิตย์  อเนกวิทย์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10,12   ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์     หลังจากนั้นได้เดินทางเพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการฯดังกล่าวในพื้นที่ 
ได้แก่  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์, โรงเรียนดงบังวิทยา และโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์

{AG}96{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: โกศล  รักสกุล/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน