เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดประชุม     คณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน   จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่  1/2559    โดยมีนายอโนทัย   ธรรมกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์      เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายให้คณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน   ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการนมโรงเรียนทั้งระบบ   ตามแผนพัฒนาการบริหารจัดการนมโรงเรียน  ให้เป็นไปตามนโยบายของ พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

{AG}99{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ /รสรินทร์ ดอกดู่
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน