เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  2556  นายอนุชา  ศิริจันทร์  ปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสนธุ์  พร้อมด้วยนายสุดใจ  ค่ำคูณ  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และนายสุบรรณ  วุ้นสีแซง  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  เข้าร่วมประชุมเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเีพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโหมน  หมู่ที่ 2  ตำบลห้วยโพธิ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  


เพื่อให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงปศุสัตว์  การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  และชี้แจงระเบียบโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  โดยมีเกษตรกรเครือข่ายเข้าร่วมประชุม  จำนวน  60  ราย

{vsig}/pic/23/{/vsig}    

ข่าว/ถ่ายภาพ:สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จัดทำโดย: รสรินทร์  สวาทวงษ์ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  เรเชียงแสน