เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2556  นายประหยัด  เรเชียงแสน  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ร่วมเปิดงาน โครงการขยายผลการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร  ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

ณ  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา  หมู่ที่ 6  ตำบลโนนสูง  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีนายสุวิทย์  สุบงกฎ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมดำเินินการ  ในการเป็นพี่เลี้ยงและแนะนำด้านวิชาการให้กับโรงเรียนตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่่ยวข้องซึ่งทางโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  11  กิจกรรม ดังนี้
1.ชุมชนการเลี้ยงปลา
2.ชุมชนการเลี้ยงหมูป่า
3.ชุมชนการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
4.ชุมชนการเลี้ยงโคพื้นเมือง
5.ชุมชนการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่ออาหารกลางวัน
6.ชุมชนบ่อแก๊ซชีวภาพ
7.ชุมชนการปลูกผักสวนครัว
8.ชุมชนการปลูกกล้วยน้ำหว้า
9.ชุมชนการปลูกไผ่เลี้ยง
10.ชุมชนการปลูกพืชสมุนไพร
11.ชุมชนสหกรณ์โรงเรียน

ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ  ได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคสัตว์,สนับสนุนยาเวชภัณฑ์และให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์

{vsig}/pic/22/{/vsig}    

ข่าว/ถ่ายภาพ:กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
จัดทำโดย: รสรินทร์  สวาทวงษ์ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  เรเชียงแสน