วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายวันชัย ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจพื้นที่บริเวณอุทกภัยจากลำนำ้ชีล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอกมลาไสยและอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ดังแสดงในภาพ
{AG}146{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร