วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3/2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวันชัย ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาฬสินธ์ เพื่อชี้แจงแนวทางโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการฯ 11 อำเภอ จำนวน 44 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 41 กลุ่ม จำนวน 360 ราย ขอกู้เงินก่อสร้างโรงเรือนและจัดซื้อแม่พันธุ์ เป็นเงิน 84,890,000 บาท ,เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 3 กลุ่ม จำนวน 26 ราย ขอกู้เงินก่อสร้างโรงเรือนและจัดซื้อแม่กระบือ เป็นเงิน 7,800,000 บาท ขณะนี้รวมจ่ายสินเชื่อให้กับเกษตรกร 6 อำเภอไปแล้ว 19,350,000 บาท

ดังแสดงในภาพ
{AG}147{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร