เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2557  นายโอภาส  ทองยงค์  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมกันนี้ได้เข้าประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯที่จะดำเนินการในปี 2557-2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ

{AG}46{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่
 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน