เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 กรมปศุสัตว์ได้ส่งมอบกระบือเพศเมีย จำนวน 28 ตัว ให้เกษตรกรอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปดำเนินการตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

{AG}45{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่
 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน