วันที่ 19 กรกฎาคม 2560  สนง.ปศจ.กส.โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ อบรมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ครัวเรือนในพื้นที่พัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ดังแสดงในภาพ
{AG}135{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: อภิวัฒน์  สินแสง/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร