วันที่ 19 กรกฎาคม 2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยนายวันชัย  ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดฯและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 2

ดังแสดงในภาพ
{AG}134{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: นิรุตต์  ศรีสร้อย/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร