เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม  2558 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์   ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (อ้อยโรงงาน)   ณ บริเวณวัดคาลมป่าหวาย  หมู่  4 ตำบลคำเหมือดแก้ว  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

โดยมีนายอำเภอห้วยเม็ก นายวัลลภ ประวัติวงค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค,ท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดซุ้มบริการให้ความรู้-มอบเอกสารคำแนะนำ    การเลี้ยงสัตว์  และมีเกษตรกรเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง

{AG}79{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ: นพดล  สมัตถะ / รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน